Di t/m Za voor 16:00u besteld dezelfde dag verzonden
Gratis PostNL verzending boven €65,- (NL)
Grote boetiek +/+ 300m2 in Eindhoven
0
Di t/m Za voor 16:00u besteld dezelfde dag verzonden
Gratis PostNL verzending boven €65,- (NL)
Grote boetiek +/+ 300m2 in Eindhoven
Notice textNotice text mobileLees meer

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop,- leverings - en betalingsvoorwaarden

Artikel 1

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. WoW: firma wow partykleding, gevestigd aan de Tongelresestraat 84 b te Eindhoven;

b. klant: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant textielgoederen en/of schoenen afneemt of in reparatie geeft bij WoW. Of een natuurlijk persoon die, gemachtigd is te handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tegen welk bewijs klant altijd zal kunnen overleggen indien hier door WoW om zou worden gevraagd, als klant textielgoederen en/of schoenen afneemt of in reparatie geeft bij WoW;

c. onder textielgoederen en/of schoenen worden tevens begrepen andere aan deze branches verwante artikelen voorzover zij worden verkocht door WoW;

d. Vereniging InRetail: Vereniging van Ondernemers in de Mode- Sport en Schoenen-detailhandel, gevestigd te Zeist;

e. Stichting MITEX Garantiefonds: een stichting, gevestigd te Doorn, waarmee krachtens notariële akte van 10 januari 1997 de Vereniging InRetail een overeenkomst is aangegaan.

 

f. geschillencommissie: Geschillencommissie Textiel en Schoenen, gevestigd Bordewijk 46, 2591 ZR Den Haag.

Artikel 2

TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten tot het maken c.q. vermaken/repareren van textielgoederen en schoenen, die worden gesloten tussen WoW en een klant.

Artikel 3

INTENTIE

WoW heeft een duidelijke intentie haar klant tevreden te maken/houden. WoW zal daaromtrent in alle redelijkheid en billijkheid alles in haar macht stellen haar klant tevreden te stellen. WoW zal haar klanten altijd aanraden in overleg te treden bij enige onenigheid. WoW werkt oplossingsgericht.

Artikel 4

ZEKERHEIDSSTELLING

1. WoW is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50% van het aankoopbedrag M.U.V. Pre Order artikelen, deze worden ten alle tijden 100% vooruitbetaald. Wordt een vooruitbetaling voldaan, dan zal WoW de klant een kwitantie als bewijs van betaling ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een kwitantie kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag en/ of het aanbetaalde bedrag door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

2. Indien een vooruitbetaling niet wordt terugbetaald aan de klant ten gevolge van surseance van betaling of faillissement, zal de Vereniging InRetail op verzoek van de klant één of meer ondernemers aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder verrekening van het vooruitbetaalde bedrag. Deze aanwijzing zal zo spoedig mogelijk geschieden, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de klant daartoe zijn verzoek bij de Vereniging InRetail heeft ingediend en zoveel mogelijk in overleg met de klant.

3. Indien het niet mogelijk is de overeenkomst op de onder lid 2 aangegeven wijze uit te voeren, stelt de Stichting MITEX Garantiefonds zich garant voor teruggave van de vooruitbetaling aan de klant mits van deze vooruitbetaling een schriftelijk bewijs kan worden overgelegd. De Stichting MITEX Garantiefonds betaalt binnen vijf werkdagen nadat zij ervan op de hoogte is gesteld dat de uitvoering onmogelijk is, het vooruitbetaalde bedrag aan de klant terug.

4. In geval van verrekening als in lid 2 genoemd,alsmede in geval van betaling als in lid 3 genoemd,treedt de Vereniging InRetail (zie lid 2) respectievelijk de Stichting MITEX Garantiefonds (zie lid 3)in de oorspronkelijke rechten van de klant,zoals met betrekking tot door de klant verrichte vooruitbetalingen.

Artikel 5

RUILING

1. Tenzij anders overeengekomen (bijvoorbeeld bij het aankopen van Pre Order artikelen), heeft de klant recht op ruiling van het gekochte textielgoed en/of de gekochte schoenen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ruiling vindt plaats binnen 14 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na datum van levering van het gekochte textielgoed en/of de schoenen tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur. Als datum van levering zal beschouwd worden, enerzijds aankoopdatum van het gekochte goed in de winkel Tongelresestraat 84b te Eindhoven, anderzijds afleverdatum van het gekochte goed, te bewijzen aan de hand van het aangetekend verzendbewijs van de Post;

- het textielgoed en/of de schoenen worden geretourneerd met de originele verpakking en zijn zichtbaar ongedragen. Dit ter beoordeling ligt aan WoW;

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op geïndividualiseerde artikelen, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt voor de consument, en/of die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door WoW besteld zijn.

3. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van textielgoederen en/of schoenen om hygiënische redenen. Hierbij moet gedacht worden aan producten welke op die intieme plekken op en in het lichaam gedragen worden waarbij overdracht van onwenselijke bacteriën niet ondenkbaar is.

4. Latex producten kunnen niet geruild worden om hygiënische redenen. Twijfelt u over de maat? Pas het item dan altijd eerst over uw eigen ondermode!

Mocht u toch niet tevreden zijn met de maat van het product, neem dan direct na ontvangst van het pakket contact op met ons om de mogelijkheid tot ruiling te bespreken. Wij kunnen enkel deze mogelijkheid bieden als het artikel direct wordt geretourneerd. Deze overweging hebben wij moeten maken omdat het niet te beoordelen is of latex kleding is gedragen nadat het gewassen is.

5. Indien u voor gratis verzending in aanmerking komt door meerdere producten te kopen en u retourneert een deel ervan, waardoor u onder het bedrag van gratis verzenden komt, dan worden de geretourneerde producten terugbetaald minus de verzendkosten.

Artikel 6

BRUIDS- en PARTYMODE

1. Annulering van huwelijk of speciale party om wat voor reden dan ook komt in beginsel geheel voor rekening en risico van de klant, en ontslaat hem geenszins van zijn aangegane verplichtingen voortvloeiende uit de koopovereenkomst jegens WoW. Echter uitzonderlijke en/of onvoorziene omstandigheden (bv overlijden één van de aanstaande echtelieden) door de klant aannemelijk te maken kunnen een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. In dat geval zal de klant een redelijke vergoeding voor het door WoW aantoonbaar geleden verlies aan WoW voldoen.

2. De na de sluiting van de koopovereenkomst gemaakte redelijke extra (vermaak)kosten in verband met aangebrachte wijzigingen in de maataanduidingen

(bv als gevolg van zwangerschap van de klant) komen geheel voor rekening van de klant in het geval de bruids- of partykleding reeds besteld, gesneden en/of geknipt is.

Artikel 7

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RETENTIE

1. WoW kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde textielgoederen en/of schoenen voorbehouden. De klant wordt alleen pas eigenaar van de gekochte textielgoederen en/of schoenen als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan WoW heeft voldaan.

2. WoW kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de klant tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

Artikel 8

ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT

1. Iedere tekortkoming van WoW in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de klant de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voorzover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.

2. Wanneer WoW in verzuim is, kan de klant hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming - gezien haar ondergeschikte betekenis - deze niet rechtvaardigt.

3. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die WoW niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

4. De klant wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door WoW op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de ondernemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

Artikel 9

LEVERINGSTERMIJN

1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat WoW de klant in het bezit van het gekochte textielgoed of de gekochte schoenen stelt c.q.- bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname - kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de textielgoederen en/of schoenen over op de klant.

2. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.

3. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de klant WoW schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Gaat WoW binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de klant het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.

4. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de klant het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.

5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat WoW zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.

Artikel 10

GARANTIES

1. WoW staat er voor in dat het geleverde textielgoed en/of de schoenen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). WoW staat er bovendien voor in dat het textielgoed en/of de schoenen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

 

2. WoW staat evenwel niet in voor gebreken die na de oplevering van de textielgoederen en/of schoenen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat WoW in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

3.WoW garandeert de kwaliteit van al zijn producten tot 6 maanden na aankoop op materiaal- of fabricagefouten. Alle klachten en retouren die veroorzaakt worden door materiaal- of fabricagefouten worden vervangen of vergoed door WoW gedurende deze periode. WoW accepteert / vergoedt / vervangt geen retouren die worden veroorzaakt door onjuist gebruik of mishandeling van het product, door normaal te verwachten slijtage of door een onjuiste opslag of onderhoud van het product in kwestie. Schade aan rubber kleding door scherpe voorwerpen of door de combinatie er van met oliën of vetten vallen expliciet buiten deze garantiebepalingen.

4. De klant behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1, 2 en 3 is bepaald omtrent de door WoW afgegeven handelsgarantie.

Artikel 11

BETALING

1. Het aan WoW verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de klant, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De klant is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.

3. Indien de klant in verzuim is, stuurt WoW hem een betalingsherinnering, waarin hij de klant op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.

4. Indien ook dan de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is WoW bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 12

WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim ingevolge de artikelen 9 en 11 van deze voorwaarden tot aan de dag van betaling.

2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 13

GEVOLGEN VAN ONTBINDING

Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. WoW is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de consument de gekochte textielgoederen en/of schoenen heeft gedragen.

Artikel 14

KLACHTEN

1. Klachten over gebreken aan gekochte textielgoederen, schoenen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na constatering daarvan, bij WoW te worden ingediend.

2. De klant dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan WoW kenbaar te maken.

3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de klant op verzoek van WoW aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met WoW is gesloten. De klant wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van het textielgoed en/of de schoenen te bewaren.

Artikel 15

GESCHILLEN

1. Geschillen tussen de klant en WoW over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door WoW te leveren of geleverde textielgoederen en/of schoenen, kunnen zowel door de klant als door WoW worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Textiel en Schoenen, Bordewijklaan 46, 2591 ZR Den Haag.

2. De uitspraak van de geschillencommissie (het bindend advies) is bindend voor beide partijen.

3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst binnen de overeenkomstig artikel 14 genoemde termijn aan WoW heeft voorgelegd en de klant ook voldoet aan de in het reglement van de geschillencommissie genoemde voorwaarden.

4. De klant moet het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan WoW heeft voorgelegd schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van respectievelijk naam en adres van klant en WoW, een duidelijke omschrijving van het geschil, de datum dat de klacht door de klant aan WoW is voorgelegd en de eis. Indien de geschillencommissie het geschil daadwerkelijk in behandeling heeft genomen, is WoW aan deze keuze gebonden en staat hem voor dit geschil geen beroep op de gewone rechter meer open.

5. De geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat uitsluitend betrekking heeft op de niet-betaling van een factuur. Als de klant zijn factuur niet (tijdig) betaalt, kan WoW een procedure bij de gewone rechter aanhangig maken.

6. Als de klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de klant het aan WoW eventueel verschuldigde (restant)bedrag bij de geschillencommissie in depot heeft gestort, tenzij partijen anderszins overeenkomen.

7. Als WoW een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de klant door WoW schriftelijk verzocht is binnen een maand schriftelijk te verklaren dat hij zich aan de uitspraak van de geschillencommissie zal onderwerpen. WoW dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. Het geschil wordt vervolgens door de commissie behandeld als ware het geschil door de klant zelf ingediend, met uitzondering van het klachtengeld dat door WoW wordt betaald.

8. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

9. Voor de verdere gang van zaken bij de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Textiel en Schoenen dat aan partijen wordt toegezonden, nadat het geschil aanhangig is gemaakt.

Artikel 16

NEDERLANDS RECHT & BEVOEGDE RECHTER

1.Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

2. Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, vallen onder bevoegdheid van de rechtbank te ’s Hertogenbsoch.

Artikel 17

NAKOMINGSGARANTIE

1. De Stichting MITEX Garantiefonds respectievelijk de Vereniging InRetail zullen de verplichtingen van WoW tegenover de klant, hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie Textiel en Schoenen, overnemen, indien WoW deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het advies gestelde termijn is nagekomen. Daarbij neemt de Stichting MITEX Garantiefonds de verplichtingen over voor zover deze bestaan uit betalingen in geld en de Vereniging InRetail de overige verplichtingen waarbij de vereniging tot aanwijzing zal overgaan van één of meer ondernemers die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren. Indien het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening ter toetsing aan de rechter is voorgelegd, wordt het beroep op de nakomingsgarantie geschorst, totdat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

2. Voor deze garantie is vereist, dat de klant een schriftelijk beroep doet op de Stichting MITEX Garantiefonds in geval van betaling in geld respectievelijk op de Vereniging InRetail in geval van overige verplichtingen.

3. Na afhandeling van de verplichtingen uit het bepaalde in lid 1 treedt de Stichting MITEX Garantiefonds respectievelijk de Vereniging InRetail in de rechten van de klant zoals die voortvloeien uit de oorspronkelijke overeenkomst.

Artikel 18

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten via onze website heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, M.U.V. bestelde pre order artikelen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het producten de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. M.U.V. bestelde pre order artikelen, deze hebben een termijn van 24u bedenktijd.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 19

Kosten in geval van herroeping

1. Indiende consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening en indien de bestelling deels wordt geretourneerd behoudt WoW zich het recht de initiële verzendkosten alsnog aan de klant door te berekenen door middel van deze af te trekken van het verschuldigde bedrag.

2. Indiende consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping,terugbetalen via dezelfde betaalmethode als waarmee de bestelling is geplaatst.

Artikel 20

Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen verouderen of terwijl wanneer het een pre order artikelen uit een oude collectie betreft;

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 21

a. Winkeltegoeden en cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig na uitgifte. Uiteraard bestaat de mogelijkheid deze termijn te verlengen, stuur hiervoor een mail naar [email protected] en in overleg wordt de nieuwe geldigheid samen vastgesteld, dit dient in de regel voor het verstrijken van de geldigheid te gebeuren.

Artikel 22

Identiteit van de ondernemer

WoW / Don't Tell Mom handelt onder naam WoW Partykleding
Tongelresestraat 84 B

040-213 5353, telefonisch bereikbaar tijdens openingstijden, zie website www.partykleding.nl voor openingstijden.

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 69914400
BTW-identificatienummer:858063025 B01&l

WoW Partykleding

Tongelresestraat 84b
5613 DM Eindhoven

Neem contact op

Telefoon

Bel voor persoonlijk advies

+31 (0) 40 213 53 53

E-mail

Mail ons

[email protected]

Social media

Socialmedia

9Review LogoWij scoren een 9 op Google Reviews

WoW Partykleding

Tongelresestraat 84b
5613 DM Eindhoven Bekijk op Google Maps